Συστήματα Υδραυλικής Εγκατάστσεις

  • Μονοσωλήνιο σύστημα 
  • Πολυστρωματική σωλήνα με σύστημα πρεσαρίσματος  
  • Εύκαμπτο χαλκό με σύστημα πρεσαρίσματος 
  •  Θερμοκολλητική σωλήνα PPr με σύστημα αυτοσυγκόλλησης

Leave a comment